Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
    sekretariat@agroeko.com.pl             666 338 204  

Odstępstwa

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych jest właściwy do wydawania zezwoleń, postanowień oraz uznań na wniosek, w drodze decyzji w sprawie odstępstw od warunków produkcji ekologicznej.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-7 ww. ustawy do wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych należy przekazywać następujące wnioski, składane na formularzach udostępnionych przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (zgodnie z art. 7 ust. 3 ww. ustawy):

Aktualne wydania wniosków można znaleźć na stronie internetowej: 

https://www.gov.pl/web/ijhars/decyzje-wydawane-przez-wijhars

  1. Wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie nieekologicznych młodych zwierząt akwakultury do ekologicznej jednostki produkcyjnej w celach odchowu (formularz F-19/BRE-07-IR-01) – zezwolenie o którym mowa w pkt 3.1.2.1 akapit drugi w części III załącznika II do rozporządzenia 2018/848,
  2. Wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie zwierząt z chowu nieekologicznego do ekologicznej jednostki produkcyjnej (formularz F-2/BRE-07-IR-01) - zezwolenie, o którym mowa w pkt 1.3.4.4 w części II załącznika II do rozporządzenia 2018/848,
  3. Wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie do ekologicznej jednostki produkcji drobiarskiej nieekologicznego drobiu (formularz F-9/BRE-07-IR-01) - postanowienie, o którym mowa w pkt 1.3.4.3 w części II załącznika II do rozporządzenia 2018/848,
  4. Wniosek o uznanie z mocą wsteczną wcześniejszego okresu, jako części okresu konwersji (formularz F-5/BRE-07-IR-01) - uznawanie wcześniejszego okresu za część okresu konwersji zgodnie z art. 10 ust. 3 rozporządzenia 2018/848,
  5. Wniosek o wydanie zgody na zastosowanie dodatku azotynu sodu lub azotanu potasu (formularz F-12/BRE-07-IR-01) - uznawanie, że okoliczności będące warunkiem użycia dodatku zostały wykazane w sposób wymagany przez właściwy organ – w przypadku gdy, zgodnie z sekcją A1 w części A załącznika V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/1165 z dnia 15 lipca 2021 r. zezwalającego na stosowanie niektórych produktów i substancji w produkcji ekologicznej oraz ustanawiającego ich wykazy , dodatek może być użyty wyłącznie po wykazaniu tych okoliczności w sposób wymagany przez właściwy organ,
  6. Wniosek o wydanie zgody na przycinanie ogonów owiec, przycinanie dziobów, usuwanie zawiązków rogów lub rogów (formularz F-3/BRE-07-IR-01) - wydawanie zezwoleń na zastosowanie zabiegów, o których mowa w pkt 1.7.8 w części II załącznika II do rozporządzenia 2018/848,
  7. Wniosek o wydanie zgody na odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej w związku z zaistniałymi okolicznościami katastroficznymi (formularz F-10/BRE-07-IR-01) - zezwolenie na zastosowanie odstępstw, o których mowa w art. 3 ust. 2–9 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/2146 z dnia 24 września 2020 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do wyjątkowych zasad produkcji w przypadku produkcji ekologicznej.

Wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przekazuje niezwłocznie kopię wydanej decyzji jednostce certyfikującej, obejmującej kontrolą urzędową producenta ekologicznego zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. a) tiret 1 ww. ustawy Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych jest właściwy do wydawania zezwoleń, o których mowa w art. 25 ust. 1 rozporządzenia 2018/848, tj. zezwoleń na tymczasowe stosowanie na swoim terytorium nieekologicznych składników pochodzenia rolnego w produkcji przetworzonej żywności ekologicznej (maksymalnie przez sześć miesięcy). Powyższe zezwolenie wydawane jest na wniosek podmiotu w przypadku gdy jest to konieczne do zapewnienia dostępu do niektórych składników pochodzenia rolnego oraz w przypadku gdy takie składniki nie są dostępne w postaci ekologicznej w wystarczającej ilości. Niniejsze zezwolenie ma zastosowanie do wszystkich podmiotów w tym państwie członkowskim.

Back to top