Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
    sekretariat@agroeko.com.pl             666 338 204  

Opis procesu

System Gwarantowanej Jakości Żywności zapewnia wysoką, powtarzalną i wiarygodną jakość produktów mięsnych, poprzez zdefiniowanie i nadzorowanie kryteriów i warunków produkcji na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego.

W systemie QAFP jakość produktów jest uwarunkowana zapewnieniem na każdym etapie produkcji odpowiedniego dobrostanu zwierząt, stosowania zasad GAP, GMP, GLP, HACCP, BHP oraz spełnienia wyznaczonych kryteriów i warunków, których realizacja jest stale nadzorowana. Powyższe wymagania zapewniają bezpieczeństwo produktów oraz wysoki poziom ochrony konsumentów przed ewentualnymi niekorzystnymi zdarzeniami w łańcuchu żywnościowym.

CERTYFIKACJA W ZAKRESIE SYSTEMU QAFP

Miło nam poinformować Państwa, że Centrum Jakości AgroEko Sp. z o. o. jako pierwsza jednostka certyfikująca w kraju rozpoczęła certyfikację w zakresie Systemu Gwarantowanej Jakości Żywności - QAFP.

Wszystkie podmioty, które w 2012 r. zdobyły Certyfikat Systemu QAFP były certyfikowane przez Centrum Jakości AgroEko Sp. z o. o.

Centrum Jakości AgroEko Sp. z o. o. zajmuje się certyfikacją podmiotów działających w ramach Systemu Gwarantowanej Jakości Żywności - QAFP na zgodność z wymogami zawartymi w „Wymaganiach dla Systemu QAFP – Część ogólna” oraz w poszczególnych „Zeszytach Branżowych”:

Dysponujemy zapleczem merytorycznym oraz profesjonalną kadrą inspekcyjną wykonującą zadania na terenie całego kraju.

INFORMACJE WSTĘPNE DLA WNIOSKODAWCY

Osoba zamierzająca złożyć dokumentację może uzyskać wszelkie niezbędne informacje, których udzielają zainteresowanym, pracownicy Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o. 
Informacje te dotyczą:

  • wymagań Systemu QAFP,

  • procedur stosowanych przez Centrum Jakości AgroEko Sp. z o. o., w tym zapoznanie ze standardowym Planem Kontroli,

  • zasad stosowania certyfikatu oraz znaku i nazwy Centrum Jakości AgroEko Sp. z o. o.,

  • nadzoru nad certyfikatem,

  • zawieszania, cofania i unieważniania certyfikatów,

  • przyjmowania uwag, skarg, odwołań i reklamacji,

  • sposobu kalkulacji oraz dokonywania opłat za kontrolę.

PROCES CERTYFIKACJI

Centrum Jakości AgroEko Sp. z o. o. jest jednostką, która działa bezstronnie i niezależnie, ponadto nie stosuje dyskryminującej polityki finansowej. Do korzystania z usług jednostki mają prawo wszyscy, którzy chcą rozpocząć produkcję zgodną z wymaganiami Systemu QAFP.

Proces certyfikacji odbywa się zgodnie z Program certyfikacji w Systemie Gwarantowanej Jakości Żywności – QAFP. Program certyfikacji dostępny jest na żądanie klienta jednostki Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o.”

Może nastąpić odmowa certyfikacji w przypadku, gdy zakres certyfikacji nie jest zgodny z zakresem kompetencji oraz upoważnień posiadanych przez jednostkę. W takim przypadku wnioskujący informowany jest odrębnym pismem o odmowie certyfikacji wraz z określeniem przyczyn odmowy.

Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o. prowadzi certyfikację indywidualną oraz certyfikację zbiorową.

Proces certyfikacji indywidualnej obejmuje pojedyncze podmioty, które chcą uczestniczyć w Systemie QAFP w zakresie zeszytów branżowych:

- „Kulinarne mięso wieprzowe. Wymagania produkcyjne i jakościowe”,

- „Tusze, elementy i mięso z kurczaka i indyka. Wymagania produkcyjne i jakościowe”,

-„Wędliny. Wymagania produkcyjne i jakościowe”,

-„Konserwy. Wymagania produkcyjne i jakościowe”;

-„Mięso mielone. Wymagania produkcyjne i jakościowe”;

-„Wyroby mięsne na grilla lub do pieczenia. Wymagania produkcyjne i jakościowe.”

Proces certyfikacji zbiorowej obejmuje organizacje wielooddziałowe, które chcą uczestniczyć w Systemie QAFP w zakresie zeszytów branżowych:

- „Kulinarne mięso wieprzowe. Wymagania produkcyjne i jakościowe”,

- „Tusze, elementy i mięso z kurczaka i indyka. Wymagania produkcyjne i jakościowe”,

Szczegółowe informacje dotyczące procesu certyfikacji indywidualnej i zbiorowej udzielane są pod numerem tel. 22 884 00 20 lub kom. 666 338 204.

Przebieg procesu certyfikacji składa się z następujących kroków:

Krok 1 - Wypełnienie „Zgłoszenia uczestnictwa w Systemie Jakości QAFP” i przesłanie w formie pisemnej/elektronicznej do Administratora Systemu, który następnie przekazuje je do Centrum Jakości AgroEko Sp. z o. o.

Możliwe jest również zgłoszenie do Jednostki Certyfikującej, która jest zobowiązana przesłać zgłoszenie (Zgłoszenie uczestnictwa w Systemie Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP) do Administratora Systemu celem jego rejestracji.

Krok 2 - Przesyłanie przez Jednostkę Certyfikującą Wnioskodawcy niezbędnych dokumentów do wypełnienia potrzebnych do rozpoczęcia procesu certyfikacji (przekazanie producentowi: Wniosku o certyfikację – System QAFP, umowy o współpracy pomiędzy Centrum Jakości AgroEko a Uczestnikiem Systemu, cennika usług, numeru rejestracyjnego nadanego przez jednostkę).

Krok 3 - Przejście procesu inspekcji.

Krok 4 - Uzyskanie Certyfikatu zgodności z Wymaganiami Systemu QAFP.

Krok 5 – Nadzór nad Certyfikatem przez Centrum Jakości AgroEko Sp. z o. o.

PROCES INSPEKCJI

Inspekcja przeprowadzana jest w celu potwierdzenia zgodności stosowanych w gospodarstwie/zakładzie produkcyjnym metod produkcji z wymaganiami Systemu Gwarantowanej Jakości Żywności - QAFP zawartymi w „Wymaganiach dla Systemu QAFP –Część ogólna” oraz w poszczególnych „Zeszytach Branżowych”.

Z przeprowadzonej inspekcji, Inspektor sporządza protokół z treścią którego zapoznaje Wnioskodawcę. Informacje zawarte w dokumencie Wnioskodawca potwierdza podpisem. W przypadku kiedy Wnioskodawca uzna, iż informacje, które zawiera „Protokół z inspekcji" odbiegają od stanu faktycznego, może odmówić podpisania tego dokumentu, a zastrzeżenia do ustaleń z inspekcji może zgłosić do Członka Zarządu Centrum Jakości AgroEko Sp. z o. o. w terminie 7 dni. Zastrzeżenia zostaną niezwłocznie rozpatrzone, a Wnioskodawca poinformowany pisemnie o podjętej decyzji.

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych istnieje możliwość pobrania próbek w celu wykonania analiz laboratoryjnych. Próbki pobierane są zawsze, jeżeli wystąpi takie podejrzenie lub według Planu pobierania próbek do analiz laboratoryjnych. Próbki pobierane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Tryb wykonywania działań w zakresie pobierania próbek i wykonywania analiz laboratoryjnych opisany został w procedurach systemowych.

Dotyczy producentów, którzy znajdują się pod nadzorem Centrum Jakości AgroEko

Do 31 marca każdego roku Uczestnik Systemu zobowiązany jest do przesłania Rocznego Planu Produkcji (wzory formularzy znajdują się w zakładce Roczny Plan Produkcji.

Uczestnicy Systemu są zobowiązani zgłaszać wszystkie zmiany dotyczące opisu jednostki do Centrum Jakości AgroEko Sp. z o o., zmiany te powinny być zgłaszane w formie pisemnej.

OCENA WYNIKÓW KONTROLI 

Ocena wyników kontroli oraz weryfikacja dokumentacji przeprowadzana jest przez uprawniony personel Centrum Jakości AgroEko Sp. z o. o. w terminie do 30 dni.

WYDANIE CERTYFIKATU 

Każdy klient po przejściu procesu inspekcji oraz otrzymaniu pozytywnej decyzji stanowiącej o zgodności postępowania z obowiązującymi przepisami w danym zakresie otrzymuje dokument:

 • Certyfikat QAFP – dokument wystawiany producentom spełniającym wymagania Systemu Gwarantowanej Jakości Żywności – QAFP.

Certyfikat zgodności QAFP ważny jest przez okres 12 miesięcy.

W przypadku podjęcia decyzji o odmowie wydania certyfikatu, Wnioskodawca otrzymuje zawiadomienie pisemne wraz z informacją o możliwości  i trybie odwołania się od decyzji.

NADZÓR NAD CERTYFIKATEM 

Centrum Jakości AgroEko Sp. z o. o. nadzoruje wydane certyfikaty poprzez dokonywanie corocznej płatnej, pełnej inspekcji oraz inspekcji dodatkowych.

Zmniejszenie /rozszerzenie zakresu certyfikacji

Klient, może dokonać zmniejszenia i/lub rozszerzenia zakresu certyfikacji, informując jednostkę o potrzebie zmiany zakresu certyfikacji oraz składając nowe niezbędne dokumenty.

SANKCJE 

W przypadku stwierdzenia przez Centrum Jakości AgroEko Sp. z o. o. braku spełnienia wymagań przez producenta będącego posiadaczem certyfikatu będą stosowane wobec niego następujące sankcje:

 • upomnienie,

 • ostrzeżenie,

 • ograniczenie certyfikatu

 • zawieszenie certyfikatu,

 • cofnięcie certyfikatu

Sankcje stosowane są adekwatnie do zaistniałej sytuacji i dotyczą niezgodności poszczególnych punktów inspekcji oraz kwestii kontraktowych pomiędzy producentem a Centrum Jakości AgroEko Sp. z o. o.

Producentowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji o przyznaniu sankcji do Centrum Jakości AgroEko Sp. z o. o.

 Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o. ma prawo do zawieszenia certyfikatu, które może nastąpić, gdy:

- producent odmawia udzielenia zgody na pobranie próbek,
- producent uniemożliwił inspektorom jednostki certyfikującej przeprowadzenie kontroli,
- producent nie przestrzega zasad określonych w umowie,
- producent nie usunął w terminie stwierdzonych podczas inspekcji niezgodności, a uniemożliwiają one produkcję zgodna z wymaganiami Systemu QAFP,
- są dowody świadczące o tym, że producent nosi się z zamiarem wprowadzenia do obrotu produktu niezgodnego z wymaganiami Systemu QAFP,
- producent nie powiadomił CJ AgroEko i nie uruchomił procesu wycofania produktu w przypadku podejrzeń, że dany produkt nie spełnia wymagań Systemu QAFP.

Decyzja dotycząca zawieszenia certyfikatu jest podejmowana przez Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o. Okres zawieszenia certyfikatu nie może być dłuższy niż jeden rok.

Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o. ma prawo do cofnięcia certyfikatu w przypadku gdy:

- producent nie powiadomił jednostki o zmianie: wyrobu, procesu produkcji lub obiektów, gdzie prowadzona jest działalność,
- producent nie podjął działań korygujących w celu usunięcia niezgodności oraz ich przyczyn,
- zostanie stwierdzone nadużycie uprawnień wynikających z posiadania certyfikatu,
- nie zostaną spełnione w ustalonym terminie warunki postawione przy zawieszeniu certyfikatu.

Producent, któremu cofnięto certyfikat ma możliwość starania się o ponowne rozpoczęcie procesu certyfikacji na takich samych warunkach jak osoby rozpoczynające:

Decyzję o cofnięciu certyfikatu podejmuje Prezes Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o.

ZASADY POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI

Centrum Jakości AgroEko Sp. z o. o. zapewnia, iż wszystkie osoby biorące udział w procesie certyfikacji podpisały deklaracje o zachowaniu poufności i bezstronności w związku z wykonywanymi czynnościami.

SPRAWY SPORNE

Producentowi przysługuje prawo złożenia reklamacji lub odwołania się od każdej decyzji podjętej w trakcie trwania lub po zakończeniu procesu certyfikacji. Od decyzji podjętej przez Centrum Jakości AgroEko Sp. z o. o. przysługuje odwołanie. Odwołanie, w formie pisemnej, powinno wpłynąć do siedziby jednostki w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania decyzji wydanej przez Centrum Jakości AgroEko Sp. z o. o. skierowanej do producenta. Podjęcie postępowania wyjaśniającego następuje niezwłocznie, nie późnej jednak niż w terminie 14 dni od daty rejestracji reklamacji lub odwołania. Termin zakończenia postępowania wynosi 30 dni, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych dopuszcza się wydłużenie terminu postępowania do 60 dni. W przypadku przedłużenia terminu postępowania wyjaśniającego, osoba wnosząca reklamacje lub odwołanie jest o powyższym fakcie powiadamiana. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego Centrum Jakości AgroEko Sp. z o. o. powiadamia  o podjętej decyzji wnoszącego odwołanie lub reklamację.

W przypadku ponownego odwołania się producenta od decyzji, wnoszona jest ona w formie pisemnej i adresowana do Członka Zarządu Centrum Jakości AgroEko Sp. z o. o. , który przekazuje ją wraz z całą dokumentacją sprawy do rozpatrzenia przez Komitet Doraźny. Komitet Doraźny analizuje przekazaną dokumentację i przedstawia swoje stanowisko Członkowi Zarządu Centrum Jakości AgroEko Sp. z o. o., który podejmuje decyzję. Decyzja ta jest ostateczna.

Koszty postępowania reklamacyjnego są określane na podstawie aktualnie obowiązującego cennika. Koszt postępowania reklamacyjnego/odwołania liczony jest każdorazowo i jest uzależniony od poniesionych przez Centrum Jakości AgroEko  Sp. z o. o. nakładów. W przypadku, gdy w toku postępowania wyjaśniającego, zostanie potwierdzona zasadność wniesionego odwołania, uzasadnione koszty związane z tym postępowaniem ponosi Centrum Jakości AgroEko Sp. z o. o.

OPŁATY 

Wszystkie opłaty związane z procesem certyfikacji ponosi producent na podstawie faktur wystawionych przez Centrum Jakości AgroEko Sp. z o. o.

Wysokość opłat ustala się na podstawie cennika. Aktualny cennik uwzględniający obowiązujące w danym roku przepisy prawa otrzymuje każdy klient jednostki. Opłaty za usługi regulowane są w ratach – I rata opłaty przed przystąpieniem do procesu kontroli oraz II rata po zakończeniu działań kontrolnych.

Centrum Jakości AgroEko Sp. z o. o. kładzie szczególny nacisk, by ceny świadczonych usług były adekwatne do zakresu złożonego zlecenia.

 

 

Back to top